วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ

 1. ช่วยเหลือดูแลรักษาด้านสุขภาพลิง

   

 2. ช่วยเหลือด้านอาหาร และนํ้าดื่มของลิง

   

 3. ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยของลิง

   

 4. ช่วยเหลือด้านอื่นๆที่จำเป็น

   

 5. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมืิอกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์

   

 6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

...