ลิงลพบุรีมีแปดกลุ่ม

ลิงลพบุรีมีแปดกลุ่ม

 

                                                                          

 

                                                                                                       นายจารุพงศ์  พลเดช

                                                                                                   ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          จากการศึกษาของคณะผู้ศึกษาวิจัย การศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของลิงร่วมกับชุมชนในเขตเมือง ของสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และนำมาเผยแพร่ในการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากประชากรลิงในวันพุธที่  23  กันยายน  2558 ณ. โรงแรมลพบุรีอินท์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี พบว่าได้มีการศึกษาจากพฤติกรรมของลิงถึงแปดกลุ่มด้วยกัน

          หลายคนที่เข้ามาอยู่ในเขตเมืองเก่าลพบุรีหรือคนที่ผ่านทางมาก็เข้าใจร่วมกันว่า  ลิงลพบุรีก็คือลิงลพบุรี แต่ลึกๆลงไปแล้ว ลิงลพบุรีแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มก็มีหัวหน้ากลุ่ม  มีประชากรลิง  มีสถานที่อยู่อาศัย  (อาณาเขตปกครอง )  มีสถานที่นอน  สถานที่กินอาหาร ของตนเอง หากลิงเหมือนกัน แต่มาจากกลุ่มอื่นๆก็จะถูกขับไล่ขบกัด ผลักดันให้ออกจากอาณาเขต หากขัดขืน ก็อาจจะถูกทำร้ายถึงตายได้ ลิงในเขตเมืองเก่าลพบุรี จากการศึกษาของ สถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นั้นศึกษาถึงแปดกลุ่มด้วยกันคือ

          กลุ่มแรก กลุ่มพระปรางค์สามยอด อาศัยอยู่บริเวณพระปรางค์สามยอดและกินอาหารบริเวณศาลพระกาฬ บริเวณด้านหลังพระปรางค์สามยอดที่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีจัดสร้าง

          กลุ่มที่สอง กลุ่มโรงหนังมาลัยราม่า อาศัยอยู่ในตึกโรงหนังมาลัยราม่าเป็นที่หลับนอน กินอาหารบริเวณศาลพระกาฬ และบริเวณด้านหลังพระปรางค์สามยอด โดยกินอาหารหลังจากกลุ่มแรกกินเสร็จแล้ว

          กลุ่มที่สาม กลุ่มท่ารถตู้หน้าศาลพระกาฬ กลุ่มนี้อาศัยหลับนอนอยู่ภายในโรงรถเก่าด้านหลังท่ารถตู้หน้าศาลพระกาฬกินอาหารบริเวณศาลพระกาฬและบริเวณป้อมข้างทางรถไฟ หลังจากกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองกินเสร็จแล้ว

          กลุ่มที่สี่ กลุ่มร้านชโยวานิช เป็นกลุ่มที่อาศัยหลับนอนตามระเบียงและชั้นดาดฟ้าตึกแถวร้านชโยวานิช กินอาหารบริเวณศาลพระกาฬ และบริเวณด้านหน้าร้านชโยวานิช

          กลุ่มที่ห้า กลุ่มโรงแรมเมืองทอง เป็นกลุ่มที่อาศัยภายในศูนย์เด็กเล็กเก่าและระเบียงตึกแถวโรงแรมเมืองทอง กินอาหารบริเวณศาลพระกาฬและบริเวณด้านหลังพระปรางค์สามยอด

          กลุ่มที่หก กลุ่มตลาดมโนราห์ เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่บริเวณซากตึกหลังกองสาธารณสุข และระเบียงตึกในบริเวณตลาดมโนราห์ กินอาหารบริเวณด้านข้างกองสาธารณสุข

          กลุ่มที่เจ็ด กลุ่มร้านเซ่งเฮงเป็นกลุ่มตึกในซอยโลตัสและซอยใกล้เคียงโดยพักหลับนอนและกินอาหารที่บริเวณปรางค์แขก

          กลุ่มที่แปด กลุ่มตลาดสระแก้วเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่บริเวณตึกแถบวิทยาลัย

โปลีเทคนิคลพบุรี และอาศัยกินอาหารบริเวณข้างปั้มเก่าและบริเวณตลาดสดสระแก้ว

 

          แต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน ผิดสีผิดกลิ่นเมื่อใดต้องยกพวกรบกันไม่มีที่สิ้นสุด ต้องคิดให้ดีหากจะจับไปอยู่ร่วมกันในกรงเดียวกัน

...