รายรับ-รายจ่ายของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ประจำปี 2555

นายชาญวุฒิ   เจิมจำรูญ

เหรัญญิกมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

            ในปี   ๒๕๕๕  เป็นปีที่สี่ที่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ดำเนินการมาโดยมีเป้าประสงค์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีและเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  ในการดำเนินงานของมูลนิธิ    ทางมูลนิธิได้จัดทำรายรับ-รายจ่ายของมูลนิธิประจำปีขึ้น เพื่อรายงานต่อผู้มีอุปการคุณต่อมูลนิธิ กรรมการ  สมาชิก  และสาธารณชนผู้สนใจได้รับทราบถึงการดำเนินงานของมูลนิธิ  ตลอดจนรวบรวมหลักฐานส่งนายทะเบียนมูลนิธิที่อำเภอโคกสำโรงและได้รายงานต่อที่ประชุมสามัญประจำปี    ๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๖  ไปแล้วและยังมีผู้สนใจอยากทรายรายละเอียด จึงขอนำเสนอดังนี้

            สำหรับทรัพย์สินของมูลนิธิ มีเงินสดหมุนเวียนเป็นสินทรัพย์จำนวน  ๙๙๘,๖๑๔.๗๗บาท มีหนี้ค้างจ่าย(ภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งได้จ่ายไปแล้ว) จำนวน ๓๐๘.๙๗ บาท มีรายจ่ายของกองทุนมูลนิธิประจำปีเป็นเงิน  ๖๖,๘๐๗.๒๖ บาท  คงเหลือเงินมูลนิธิเพียง ๘๙๓,๔๘๖.๕๗ บาท

            ค่าใช้จ่ายของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีในปี  ๒๕๕๕ นี้ได้ทำการจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมแก่ลิงในเขตเมืองเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน  ๓๖,๐๐๐  บาท  และค่าทำความสะอาดที่ให้อาหารลิงหน้ามาลัยรามาเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐  บาท  ค่าจ้างทำบัญชี ๓,๐๐๐ บาท   สนับสนุนงานโบว์ลิ่ง   ๑,๐๐๐ บาท  ค่าอุปกรณ์ทำท่อประปาให้ลิงจำนวน  ๑,๐๐๐ บาท    ค่าดูแล เวปไซค์  ๑๗,๗๕๐ บาท 

และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รวมค่าใช้จ่ายในปี  ๒๕๕๕ จำนวน  ๖๖,๘๐๗.๒๖ บาท ได้รับเงินบริจาคและดอกเบี้ยจำนวน  ๓๘,๒๐๕  บาท

            ในปี  (พ.ศ  ๒๕๕๕ )มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับเงินบริจาคน้อยกว่ารายจ่ายประจำของมูลนิธิถึง  ๒๘,๖๐๒  บาท โดยมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ใช้จ่ายจากเงินงบบริหารของมูลนิธิที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือลิงลพบุรีการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี จะพยายามดำเนินการตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิที่ตั้งไว้และเป็นไปตามขีดความสามารถในด้านรายรับของมูลนิธิ  จึงหวังว่าผู้มีจิตศรัทธาจะให้การสนับสนุนมูลนิธิ เพื่อมูลนิธิจะได้ดำเนินการช่วยเหลือลิงลพบุรีสืบไป    ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้  หากท่านมีความประสงค์จะบริจาค กรุณาติดต่อได้ที่ เหรัญญิก   เบอร์โทร  ๐๘๙-๙๒๗๗๑๔๗  ได้ทุกเวลาครับ

...