ผลงานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

ผลงานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

โดยนายจารุพงศ์    พลเดช 

มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้ตั้งมูลนิธิมาเมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2552  ตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ( ม.น.3 )  ของนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดลพบุรี  ทะเบียนเลขที่  ลบ. 32 โดยมีวัตถุประสงค์  6  ประการ เพื่อช่วยเหลือดูแลรักษา ด้านสุขภาพของลิง  ด้านอาหารและน้ำดื่ม  ด้านที่อยู่อาศัยและด้านอื่นๆตลอดจนไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง  เป็นมูลนิธิที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไร

            ตลอดเวลา  6  ปีที่ผ่านมา   (  29  กันยายน  2558  )  ทางมูลนิธิได้ดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิทุกประการโดยมีผลงานรายงานทางเวป แลเอกสารเผยแพร่แก่สาธารณะชนตลอดมาทุกปี  ในปัจจุบันมูลนิธิมีงบบริหารเพียง  202,134  บาท โดยดำเนินการตามศักยภาพของมูลนิธิ  มีผลงานสรุปสาระสำคัญใน  6  ปีดังนี้

            1.ได้จัดซื้ออาหารเสริมให้กับลิงมูลค่าเดือนละ   3,000  บาทรวมเป็นเงิน    216,000   บาท

            2.จัดสร้างที่ให้อาหารลิงแห่งที่   2   บริเวณหลังร้านนายอินทร์ ข้างพระปรางค์สามยอดเพื่อเป็นแหล่งให้อาหารและน้ำกับลิงในปี   2553  จำนวนหนึ่งแห่ง ใช้งบประมาณ  145,000  บาทและปรับปรุงครั้งที่ สองในปี  2557 ใช้งบประมาณ  37,000  บาท 

            3.จัดจ้างคนทำความสะอาดสถานที่ให้อาหารแก่ลิงจำนวนหนึ่งคน เดือนละ   3,000  บาท เป็นเงิน  216,000  บาท 

            4.จ่ายค่าน้ำประปาสำหรับให้ลิงอาบและดื่มกินเฉลี่ยปีละ   3,000  บาท เป็นเงิน  18,000  บาท

            5.ทำโครงการตรวจสุขภาพของลิงร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืชในการตรวจสุขภาพของลิงและจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยของลิงโดยใช้โรงหนังมาลัยราม่าเป็นแหล่งดำเนินการโดยใช้ชื่อว่า....lopburi  monkey   home….(อยู่ระหว่างดำเนินการ  )

            6.ได้จัดทำเวปไซค์ของมูลนิธิชื่อว่า  WWW.  LMF-LOPBURI .COM   เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ผลงานของมูลนิธิตลอดจนรวบรวมความรู้เกี่ยวกับลิงลพบุรีไว้ประกอบการศึกษาของบุคคลทั่วไป

 

            7.จัดการประกวดภาพถ่ายคนรักลิงประจำปี  2558  ขึ้นเพื่อจัดหารายได้เป็นค่าอาหารและอุปกรณ์เกี่ยวกับลิงลพบุรีในเขตเมือง..

...