รายรับรายจ่ายประจำปี 2558

 

รายรับ-รายจ่ายประจำปี  2558

                                  นายจารุพงศ์   พลเดช

                               ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   การดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อลิลพบุรี เป็นมูลนิธิที่ได้จดทะเบียน

กับนายทะเบียนจังหวัดลพบุรีในลำดับที่  ลบ.32  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2552  ซึ่งได้มีผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความกรุณาจาก คุณมณฑา  เปี่ยมจิต  เป็นผู้จัดทำบัญชีให้ ในรอบระยะเวลาบัญชี  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2558สิ้นสุด  31  ธันวาคม  2558 มีข้อสรุปดังนี้

                   งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย  มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากจำนวน   9,822.91  บาท  เงินบริจาค  51,785.44  บาท  รวมรายได้   61,608.35   บาท

มีรายจ่าย เป็นค่าอาหารลิง   36,000  บาท  ค่าทำความสะอาด  36,000  บาท  ค่าสาธารณูปโภค – ค่าเก็บขยะ  5,126  บาท  ค่าธรรมเนียมธนาคาร  180  บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  56,179  บาท  ( ค่าจัดทำเวปไซค์ – ค่าประชุม ) รวมรายจ่าย   133,485   บาท  มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้  71,983.08  บาท

                   งบแสดงสินทรัพย์  หนี้สิน และเงินกองทุน มีสินทรัพย์หมุนเวียน  825,009.75  บาท  หนี้สิน  ค่าภาษีรายได้ส่วนบุคคลค้างจ่าย  106.43  บาท  รวมเงินกองทุน  691,418.32  บาท  รวมหนี้สินและเงินกองทุน  825,009.75  บาท

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

...