ผลงานตลอดสิบสองปีมูลนิธิ

12ปีผลงานของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                                                       นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                   ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

            มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้จัดตั้งมาเมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2552  ตามใบสำคัญจัดตั้งมูลนิธิ  (  ม.น.3  )  ของนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดลพบุรี  ทะเบียนเลขที่  ลบ.32   เป็นมูลนิธิเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร มีเงินทุนตั้งต้นจากการบริจาคของประชาชนในจังหวัดลพบุรี  พ.ศ.  2552  จำนวน   700,000  บาท  ตลอดเวลา  12  ปีที่ผ่านมา  มูลนิธิได้ช่วยเหลือลิง  จากการนับเป็นตัวเงินที่บริจาคจำนวน  1,565,200  บาท  ( สิ่งของที่ไม่นับเป็นตัวเงินอีกมาก เช่นอาหารและผลไม้  )  ในปี  2564 ในสถานการณื  โควิด – 19  มูลนิธิมีค่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นดังนี้

            1.ค่าอาหารลิง           (  15,000  บาท x  12เดือน   )  =180,000    บาท

            2.ค่าทำความสะอาด  (  3,000 บาท   x  12เดือน   )  =   36,000    บาท

            3.ค่าน้ำประปา+ขยะ (  1,200 บาท   x  12เดือน   )  =   14,400    บาท

            4.ค่าเวปมูลนิธิปีละ                                                           21,400      บาท

          5.ค่าใช้จ่ายเบ็ตเล็ต                                                              6,000      บาท

                                                รวมค่าใช้จ่ายปี  2564 เป็นเงิน       257,800      บาท

            ปัจจุบัน  (  1  ม.ค. 65  ) มูลนิธิมีฐานะการเงินเป็นฝากธนาคารกรุงไทยสาขาลพบุรีเลขที่  111-0-47806-2  จำนวน  424,787.81   บาท บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่  304-3-38651-9  จำนวน   985.56  บาท  รวมมีงบดำเนินการอยู่  425,746.37  บาทซึ่งมูลนิธิจะได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิสืบไป          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

...