รายรับรายจ่ายประจำปี 2559

 

รายรับ-รายจ่าย ประจำปี  2559

                             นายจารุพงศ์   พลเดช

                          ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้ดำเนินการมาเป็นเวลาครบ   8   ปีแล้วตั้งแต่ปี  2552  -  2560  โดยในปี  2559 มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้จัดทำงบแสดงทรัพย์สินและหนี้สินและเงินกองทุนมาโดยตลอดในปี  2559  ก็เช่นกัน ได้มีการจัดทำบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2559  สิ้นสุดในวันที่  31  ธันวาคม  2559  มีข้อสรุปดังนี้

                   งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย  มีรายได้ ดอกเบี้ยเงินฝาก  5,848.30  บาท  เงินบริจาค  100,7780.4  บาท รวมรายได้  106,626.34  บาท

                   รายจ่าย เป็นค่าอาหารลิง  36,000  บาท  ค่าทำความสะอาด  36,000 บาท  ค่าสาธารณูปโภคและค่าเก็บขยะ  9,825  บาท  ค่าธรรมเนียมธนาคาร  60 บาท  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  89,959.45  บาท  ( ค่าจัดทำเวปไซค์-ค่าประชุม ) รวมรายจ่าย  171,844.45  บาท

                   มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้  66,051.49  บาท

                   งบแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และเงินกองทุน มีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นเงินสด  798,044.66  บาท  หนี้สินหมุนเวียน  833.38  บาท รวมหนี้สินและเงินกองทุน  798,044.66  บาท

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

...