บุฟเฟ่ต์ลิงลพบุรี

บุฟเฟ่ต์ลิงลพบุรี

                           นายจารุพงศ์   พลเดช

                       ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                                    ลพบุรี มหานครแห่งวานรในประเทศไทยเรานั้น  มีงานที่เป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน  จนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกก็คือ  งานโต๊ะจีนลิงลพบุรีซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานโต๊ะจีนลิงลพบุรี จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2532  โดยความคิดริเริ่มของนายอาทิตย์    ทวีคูณ เสนอต่อนายยงยุทธ  

 กิจวัฒนานุสนธิ์  ประธานบริษัท ลพบุรีอินน์กรุ๊ป  และดำเนินเรื่อยมาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเลี้ยงลิง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองลพบุรี

                                    มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี นั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือลิงลพบุรีใน

สี่ด้าน  คือ  ด้านอาหาร  น้ำดื่ม  ที่อยู่อาศัย และด้านสุขภาพ ของลิง ดำเนินการช่วยเหลือลิงลพบุรีตามขีดความสามารถมาเป็นเวลา  8  ปีเศษแล้วในทุกๆเดือนที่ผ่านมาก็มีการเลี้ยงอาหาร และดูแลเรื่องน้ำดื่ม  น้ำอาบของลิงมาโดยตลอด  ในปี  2560  นี้ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีมีโครงการ จัดงานบุฟเฟ่ต์ลิงลพบุรี ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเลี้ยงดูลิงลพบุรีในบริเวณเขตเมืองเก่าลพบุรีมีวิธีดำเนินการ  ดังนี้

                                    1.จัดงานบุฟเฟ่ต์ลิงลพบุรี ขึ้น บริเวณที่ให้อาหารลิงหลัง ร้าน นายอินทร์  หน้าโรงหนังมาลัยราม่า

                                    2.จัดงานขึ้นในวันอาทิตย์ที่สามของ เดือนตุลาคม  เดือนมกราคม    เดือนเมษายน   เดือนกรกฎาคม  ของทุกปี ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  ถึง12.00  น.

 

                                    3.สำหรับปี  2560 นี้เดือนตุลาคมตรงกับวันอาทิตย์ที่  22  ตุลาคม  2560  ขอเชิญผู้สนใจที่จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารลิง  หรือต้องการชมความน่ารักของลิง มาร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

...