วันปิยมหาราช 23/10/64

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

...